Introducció

Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web ribesartista.com, propietat de LLUIS GARCIA RIBES, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de el CLIENT llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.
L’acceptació d’aquest document comporta que el CLIENT:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per el CLIENT és LLUIS GARCIA RIBES, amb domicili social Carrer Correu 89, 2º 2ª – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), NIF 46614546D i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 630082747.

I de l’altra, el CLIENT, és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i el CLIENT en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

Procediment de contractació

EL CLIENT, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat. Per això, el CLIENT ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

De conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties aplicables.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1- CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de el CLIENT d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per el CLIENT pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2- ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant MISSATGERIA EXPRESS (POSTAL EXPRESS, SEUR, UPS, STD, etc.), segons la destinació designada lliurement per el CLIENT.

Falta d’execució del contracte a distància

Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. En cas que el PRESTADOR no hagi efectuat l’entrega de la mercaderia al cap de 30 dies a comptar des de la data d’entrega pactada, per falta de disponibilitat del producte, el CLIENT haurà de ser informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que això derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

El termini d’entrega sol estar comprès entre 7 i 14 dies laborables, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per el CLIENT són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de el CLIENT i aquest, o un delegat seu, hagi signat el document de recepció de l’entrega.

Correspon a el CLIENT verificar els productes així que els rebi i exposar tots els advertiments i reclamacions que puguin justificar-se en el document de recepció de l’entrega.

En cas que la contractació no comporti entregar físicament cap producte, sinó activar uns serveis que es descarreguen directament del lloc web, el PRESTADOR haurà d’informar prèviament el CLIENT respecte del procediment que ha de seguir per descarregar-los.

3- DRET DE DESISTIMENT

EL CLIENT té els mateixos drets i terminis per efectuar la devolució i/o reclamar les possibles deformacions o defectes que presenti el producte o servei, tant en modalitat en línia com fora de línia.

EL CLIENT disposa d’un termini de catorze dies naturals, a comptar des de la data de recepció del producte, per retornar-lo (article 71 de la Llei 3/2014, de 27 de març). Tret que la devolució s’efectuï per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament, les ha d’assumir el CLIENT. Cal retornar el producte en el seu embalatge original i en perfecte estat i, en cas de prestació d’un servei, des del mateix dia en que s’hagi activat i/o descarregat.

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.
 2. Si els embalatges del producte no són els originals o no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i resta prohibit aplicar-hi directament precintes i cintes adhesives.
 3. Quan el producte estigui obert sense poder demostrar que no s’hagi utilitzat.
 4. Quan es tracti de productes personalitzats o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes a l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.
 5. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de el CLIENT o clarament personalitzats.

S’ha de comunicar qualsevol devolució al PRESTADOR, tot sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per aquest motiu, o per correu electrònic a art@lluisgarciaribes.com, tot indicant el número de factura o comanda corresponent.

Un cop el CLIENT hagi rebut el número de devolució, haurà de fer arribar el producte al PRESTADOR, tot indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de LLUIS GARCIA RIBES, Carrer Correu, 89 – 2º 2ª 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

4- RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el CLIENT consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: LLUIS GARCIA RIBES, Carrer Correu 89, 2º 2ª – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon: 630082747
Mail: art@lluisgarciaribes.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre el CLIENT i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5- FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6- COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a el CLIENT cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

EL CLIENT declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de LLUIS GARCIA RIBES o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. EL CLIENT assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Un cop efectuada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de el CLIENT registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per el CLIENT.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, el CLIENT pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 630082747 o a través del correu electrònic a l’adreça art@lluisgarciaribes.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contrari.

Els ports es calcularan i pactaran amb el CLIENT abans d’enviar l’obra.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

Transferència bancària:
Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària a favor del PRESTADOR al número de compte de l’entitat OPEN BANK amb l’IBAN ES64 0073 0100 5505 3508 1425.
El CLIENT té un termini de 48 h. per a realitzar la transferència a comptar de la data de la comanda. Transcorregut aquest termini la comanda quedarà cancel·lat si no s’ha rebut el cobrament.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, el CLIENT/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

– Comprovació de les dades de facturació.
– Comprovació de l’adreça d’enviament.
– Selecció de la forma de pagament.
– Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de el CLIENT confirmant la realització de la comanda.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic a el CLIENT confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i/o entrega aproximada.

12- GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, de conformitat amb els criteris i condicions que es descriuen en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13- GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels productes que s’ofereixen respon als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contracte

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:
  1. S’ajusten a la descripció i qualitats manifestades per LLUIS GARCIA RIBES.
  2. Són aptes per als usos als quals ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus.
  3. Són aptes per a qualsevol ús especiat requerit pel client quan n’hagi assabentat LLUIS GARCIA RIBES en el moment de formalitzar el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.
  4. Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fonamentalment esperar, tenint en compte la seva naturalesa i, si escau, les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per LLUIS GARCIA RIBES.
  5. LLUIS GARCIA RIBES descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel seu fabricant, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 2. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que el CLIENT conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de formalitzar el contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per el CLIENT.

II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de el CLIENT

 1. LLUIS GARCIA RIBES ha de respondre davant el CLIENT de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment d’entregar el producte. LLUIS GARCIA RIBES reconeix a el CLIENT el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.
 2. De conformitat amb l’article 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de el CLIENT o actes realitzats en frau es consideren nuls.

III) Reparació i substitució dels productes

 1. Si el producte no és conforme amb el contracte, el CLIENT pot optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Així que el CLIENT comuniqui a LLUIS GARCIA RIBES l’opció escollida, totes dues parts hauran d’atenir-s’hi. Aquesta decisió de el CLIENT s’entén sens perjudici del que estableix l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.
 2. Es considera desproporcionada qualsevol forma de sanejament que imposi a LLUIS GARCIA RIBES costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués efectuar sense inconvenients majors per a el CLIENT.

IV) Regles de la reparació o substitució del producte

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les següents regles:

 • Han de ser gratuïtes per a el CLIENT. Aquesta gratuïtat ha de comprendre les despeses necessàries efectuades per corregir la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.
 • S’han de dur a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a el CLIENT, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que puguin tenir per a el CLIENT.
 • La substitució suspèn els terminis als quals es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins a l’entrega del nou producte. Al producte substituït s’aplicarà, en qualsevol cas, el segon paràgraf de l’article VII.
 • Si un cop finalitzada la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, el CLIENT podrà exigir-ne la substitució, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.
 • Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, el CLIENT podrà exigir-ne la reparació, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de els articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, d’acord amb l’elecció de el CLIENT, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a el CLIENT. La resolució no procedirà si la falta de conformitat és d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que hagués tingut el producte en el moment de l’entrega en cas que hagués estat conforme amb el contracte, i el valor que el producte efectivament entregat tenia en el moment de l’entrega.

14- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i el CLIENT acorden sotmetre als jutjats del domicili de el CLIENT qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que el CLIENT tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i el CLIENT se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals més propers a la població VILANOVA I LA GELTRU (Espanya).